Książki

 1. Katarzyna Liber, Slavica Prpa, Priručnik za srpski kao strani jezik (Podręcznik do języka serbskiego jako obcego), Kraków 2011
 2. Katarzyna Liber, Slavica Prpa, Kultura živog jezika, Kraków 2012

Artykuły

 1. Analiza treściowa zeznań świadków – między językoznawstwem kognitywnym a psychologią sądową, „Prace Językoznawcze”, XXI/1, 2019
 2. Katarzyna Liber, Magdalena Brol, Agnieszka Głowacka, Justyna Kudyk, Marta Pasiut, Ekwiwalencja przekładu w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka, „Między Oryginałem a Przekładem”, R. XXVII, 2019, nr 1 (43)
 3. (Ne)pouzdanost svedoka i iskaza, „I.Q. Naučni magazin”, br. 8 – 2018
 4. Tłumaczenie sądowe a ocena wiarygodności zeznań świadka, „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, vol. 2, 2017
 5. Trafność diagnostyczna dodatkowych kryteriów ‘Criteria-Based Content Analysis’, [w:] Zeznania i wyjaśnienia: badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami, red. B. W. Wojciechowski, Warszawa 2017
 6. Tłumacz ustny jako odbiorca komunikatu niewerbalnego, [w:] Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania, Warszawa 2016, s. 419-446
 7. Werbalne i niewerbalne aspekty propagandy politycznej, „Lingua ac Communitas”, Vol. 24, 2014
 8. Tłumacz jako niewerbalny kłamca? Problem niewerbalnej wiarygodności tłumacza jako nadawcy komunikatu, „Lingua ac Communitas”, Vol. 22, 2012
 9. Katarzyna Liber, Dominika Kaniecka, Wyzwania współczesnej Slawistyki – problemy związane z nauczaniem języka serbskiego i chorwackiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, (wersja elektroniczna: www.konferencje-spnjo.polsl.pl)
 10. Komunikacja niewerbalna a wiarygodność nadawcy  [w:] Bohemica Olomucensia, Olomouc 2011
 11. „Patrz, co do ciebie mówię” – rozważania nad możliwością lub koniecznością wykorzystania informacji niewerbalnych w pracy tłumacza ustnego  [w:] Zrozumieć Słowiańszczyznę, red. M.Dąbrowska-Partyka, Kraków 2010
 12. Psychoterapia z udziałem tłumacza, „Przekładaniec” nr 21, 2010, s. 234-244
 13. Przekład poezji a poetyka historyczna przekładu. Problem tłumaczenia poezji modernistycznej na przykładzie wierszy Vladislava Petkovicia – Disa [w:] Slawistyka, nr 12
 14.  Religia w służbie agresji. Analiza pozycji Kościoła katolickiego w Polsce i w Chorwacji oraz Cerkwi Prawosławnej w Serbii w kontekście teorii ewolucyjnej Irenausa Eibl-Eibesfeldta [w:] Źródła europejskiej humanistyki, red. K.Korus, Kraków 2009

Tłumaczenia

 1. Nada Babić, Współczesne dzieciństwo: teorie, praktyki i badania, tłum. K.Liber, Tarnów 2017
 2. Marjan Ninčević, Człowiek jako droga Kościoła w procesie globalizacji (w:) Media i miłosierdzie na kanwie nauczania kard. Stanisława Dziwisza red. W. Misztal, R. Nęcek, tłum. K. Liber, K. Majdzik, Kraków 2016, str. 7-27
 3. Katarzyna Liber, Srđan Papić, Moj tata. Przekład z polskiego na serbski opowiadania: Mój tata Błażeja Dzikowskiego, [w:] Kikinda short, Kikinda 2012

Odwiedź profil na Facebookumahttp://mtmphoto.pl/?page_id=136czenia chorwacki