Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych

1. Zagadnienia ogólne

 1. Zleceniodawcą jest każda osoba fizyczna lub prawna, która zleca wykonanie tłumaczenia, zaś Zleceniobiorcą jest Katarzyna Liber prowadząca działalność gospodarczą Katarzyna Liber-Kwiecińska HTM, NIP: 954-237-08-67.
 2. Zlecone tłumaczenia wykonywane są osobiście przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, za którego Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy oraz realizacji zlecenia składanego przez Zleceniodawcę, chyba że Strony postanowią inaczej. Potwierdzenie zlecenia bez wnoszenia szczegółowych zastrzeżeń oznacza akceptację Regulaminu.

2. Składanie i potwierdzenie zlecenia

 1. Zlecenie uważa się za wiążące po skutecznym otrzymaniu przez Zleceniobiorcę potwierdzenia drogą pisemną lub mailową i jego ostatecznym potwierdzeniu przez Zleceniobiorcę.
 2. Wszelkie warunki zlecenia winny być uzgodnione przed jego potwierdzeniem. Wszelkie zmiany warunków realizacji zlecenia wymagają akceptacji drugiej Strony.
 3. Zleceniobiorca każdorazowo przedstawia warunki realizacji zlecenia (cenę oraz termin) na podstawie przesłanego przez Zleceniodawcę tekstu.
 4. W przypadku gdy potwierdzenie zlecenia następuje na podstawie okazania jedynie części tekstu, ważność potwierdzenia dla pozostałych części zależy od podobieństwa do okazanych uprzednio części, w przeciwnym razie Zleceniobiorca zastrzega prawo do odmowy wykonania pozostałej części zlecenia lub zmiany warunków jego realizacji.
 5. Podstawą rozliczenia zlecenia jest strona 1800 znaków ze spacjami (w przypadku tłumaczeń zwykłych) oraz 1125 znaków ze spacjami (w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych). Zlecenie rozliczane jest  według stron oryginału pod warunkiem, że tekst źródłowy (oryginał) dostarczony jest w wersji edytowalnego dokumentu. W przeciwnym razie rozliczenie odbywa się na podstawie tekstu docelowego (tłumaczenia).
 6. Pierwsza rozpoczęta strona tłumaczenia zwykłego liczona jest jako pełna strona. Każda kolejna zaokrąglana jest do połówek, chyba że Strony postanowią inaczej.
 7. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia zwykłego liczona jest jako pełna.
 8. Zleceniobiorca nie zapewnia opracowania graficznego tekstu, przy czym dołoży starań, aby zachować oryginalny układ graficzny dokumentu.

3. Odbiór zlecenia i weryfikacja tłumaczenia

 1. Gotowe tłumaczenie zostanie przekazane pocztą elektroniczną lub w formie papierowej na adres wskazany przez Zleceniodawcę, zgodnie z ustaleniami Stron.
 2. Weryfikacja tłumaczenia przed jego oddaniem jest wykonywana na specjalne życzenie Zleceniodawcy.
 3. Po oddaniu gotowego tłumaczenia Zleceniobiorcy przysługuje 20 dni na jego weryfikację.
 4. Za datę sprzedaży uważa się datę oddania gotowego tłumaczenia. Rozliczenie odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę z 7-dniowym terminem płatności, o ile Strony nie postanowią inaczej.

4. Warunki realizacji i składania reklamacji

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zlecenia w sposób profesjonalny, wedle najlepszej swojej wiedzy i doświadczenia.
 2. Granicę odpowiedzialności finansowej Zleceniobiorcy stanowi umówiona i/lub zapłacona kwota wynagrodzenia za dane zlecenie bez kumulacji z innymi zleceniami, nawet objętymi jedną umową (nie dotyczy konsumentów).
 3. Zleceniobiorca nie odpowiada za niedotrzymanie uzgodnionego terminu z przyczyn od niego niezależnych. O wystąpieniu okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminową realizację zlecenia Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby zaoferować Zleceniodawcy alternatywne rozwiązania uskuteczniające realizację zlecenia.
 5. Autorskie prawa majątkowe Zleceniobiorca nabywa po uiszczeniu należności za zrealizowane zlecenie na podstawie faktury VAT.
 6. Zleceniobiorca w żadnym wypadku nie odstępuje od wykonywania osobistych praw autorskich.
 7. Zleceniobiorca nie odpowiada za błędy wynikające z wad tekstu oryginalnego (nielogiczność i nieczytelność tekstu, błędy merytoryczne), jak również za sytuację, w której właściwości jednego z języków (lub obydwu) uniemożliwiają dokonanie precyzyjnego tłumaczenia.
 8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za tłumaczenia wykonane w trybie pilnym i ekspresowym, tzn. przekraczającym 7 stron tłumaczenia dziennie. Podstawą reklamacji w takim przypadku mogą być wyłącznie poważne błędy merytoryczne.
 9. Na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek poddania gotowego tłumaczenia weryfikacji przed oddaniem go do druku.
 10. Na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek poddania gotowego tłumaczenia weryfikacji merytorycznej, dotyczy to w szczególności tekstów podlegających szczególnym regulacjom prawnym, jak np. etykiety produktów spożywczych, charakterystyk produktów leczniczych, itp.
 11. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej ze wskazaniem jej zasadności. Zleceniobiorca ma obowiązek rozpatrzyć ją do 5 dni od daty jej otrzymania.
 12. Zleceniobiorca zastrzega sobie wyłączne prawo do korekty tłumaczenia poddanego reklamacji.
 13. Strony dążyć będą do unikania sporów, zaś wszelkie kwestie sporne rozwiązywane będą w pierwszej kolejności polubownie.

5. Odstąpienie od realizacji zlecenia

 1. Zleceniodawca bez podania przyczyny może odstąpić od realizacji zlecenia w dowolnym momencie, Zobowiązany jest jednak do uregulowania wynagrodzenia za wykonaną już część tłumaczenia.
 2. Zleceniodawca może zawiesić realizację zlecenia na określony czas. Po wznowieniu realizacji Strony uzgodnią kolejny termin oddania tłumaczenia.
 3. Zawieszenie lub odstąpienie od realizacji zlecenia należy złożyć drogą pisemną (w tym także drogą elektroniczną).

6. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Tłumaczeniowych nastąpi w trakcie realizacji zlecenia obowiązują wyłącznie postanowienia przedstawione Zleceniobiorcy obowiązujące przed potwierdzeniem zlecenia.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie: www.tlumaczserbskiego.pl

chorwacki tłumaczenia