KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Liber-Kwiecińska HTM z siedzibą w Krakowie przy ul. Barbary 10A/143, 30-838 Kraków.

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na adres kasia.liber@op.pl.

Możemy przetwarzać Państwa dane na następujących podstawach prawnych:

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu strony internetowej

Cel: Dostarczanie treści i działania, mające na celu zapewnienie prawidłowego działania strony

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszeń i obronie przed roszczeniami

Cel: Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat dla celu, polegającego na dostarczaniu treści i zapewnianiu prawidłowego działania strony internetowej. Po upływie tego okresu Państwa dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. przez okres 6 lat.

Odbiorcy

Możemy przekazywać Państwa dane zaufanym dostawcom świadczącym dla nas usługi IT. Odbiorcami Państwa danych mogą być również kancelarie prawne, z których usług korzystamy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa podmiotu danych

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla korzystania z naszej strony internetowej. W przypadku niepodania danych korzystanie z naszej strony internetowej będzie niemożliwe.

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Art. 6 ust. 1 lit. b – umowa zawarta z podmiotem danych

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu zawarcia i wykonania umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. c – obowiązek prawny administratora w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i art. 17 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z naszych obowiązków prawnych, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa płacimy podatki, dokonujemy rozliczeń, a w przypadku świadczenia usługi tłumaczenia uwierzytelnionego jesteśmy zobowiązani prowadzić repertorium tłumacza przysięgłego.

Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na dążeniu do sprzedaży usług, dbaniu o wizerunek i interesy przedsiębiorcy, dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. W związku z tym będziemy przetwarzać Państwa dane w celu obsługi zapytań, sporządzania ofert, marketingu usług własnych, prowadzenia strony typu fanpage, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, rozpatrywania reklamacji, windykacji należności, prowadzenia strony internetowej.

Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda podmiotu danych

W sytuacjach, gdy nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych, poprosimy o Państwa zgodę na takie przetwarzanie. Zgoda jest zawsze dobrowolna i mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania. Po upływie tego okresu Państwa dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. przez okres 6 lat.

Odbiorcy

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zaufani dostawcy, którzy świadczą dla nas usługi IT, hostingu poczty, usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, kancelarie prawne, ubezpieczyciele. Możemy również przekazać Państwa dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Prawa podmiotu danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania współpracy handlowej. W przypadku niepodania danych nawiązanie takiej współpracy, w tym świadczenie usług nie będzie możliwe.

W stosunku do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, jak również nie będą one podlegać profilowaniu.