WYKSZTAŁCENIE

stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa


 •  od 2012 jednolite studia magisterskie Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski,  psychologia, specjalizacja: psychologia sądowa, psychologia zdrowia i jakości życia

Temat pracy: Kłamstwo jako akt pragmatyczny: zasadność włączenia analizy wewnątrztekstowej do praktycznego zastosowania kryterialnej analizy danych (CBCA).


 • 2006 – 2011 studia doktoranckie, Wydział Filologiczny, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński, językoznawstwo.

Temat rozprawy: Rola komunikacji niewerbalnej w pracy tłumacza ustnego.


 •  2001 – 2006 jednolite studia magisterskie, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński, literaturoznawstwo.

Temat pracy: Tłumaczenie jako twórczość. Problem kompetencji autorskich tłumacza na przykładzie tłumaczenia wierszy Vladislava Petkovića-Disa.


 •  2-krotna stypendystka serbskiego i polskiego Ministerstwa Edukacji – finansowane wyjazdy naukowe w Belgradzie, Uniwersytet w Belgradzie

PUBLIKACJE

Książki

 1. Katarzyna Liber, Slavica Prpa, Priručnik za srpski kao strani jezik (Podręcznik do języka serbskiego jako obcego), Kraków 2011
 2. Katarzyna Liber, Slavica Prpa, Kultura živog jezika, Kraków 2012

Artykuły

 1. Tłumaczenie sądowe a ocena wiarygodności zeznań świadka, „Półrocznik Językoznawczy Tertium” (w druku)
 2. Trafność diagnostyczna dodatkowych kryteriów ‘Criteria-Based Content Analysis’, [w:] Zeznania i wyjaśnienia: badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami, red. B. W. Wojciechowski, Warszawa 2017
 3. Tłumacz ustny jako odbiorca komunikatu niewerbalnego, [w:] Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania, Warszawa 2016, s. 419-446
 4. Werbalne i niewerbalne aspekty propagandy politycznej, „Lingua ac Communitas”, Vol. 24, 2014
 5. Tłumacz jako niewerbalny kłamca? Problem niewerbalnej wiarygodności tłumacza jako nadawcy komunikatu, „Lingua ac Communitas”, Vol. 22, 2012
 6. Katarzyna Liber, Dominika Kaniecka, Wyzwania współczesnej Slawistyki – problemy związane z nauczaniem języka serbskiego i chorwackiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, (wersja elektroniczna: www.konferencje-spnjo.polsl.pl)
 7. Komunikacja niewerbalna a wiarygodność nadawcy  [w:] Bohemica Olomucensia, Olomouc 2011
 8. „Patrz, co do ciebie mówię” – rozważania nad możliwością lub koniecznością wykorzystania informacji niewerbalnych w pracy tłumacza ustnego  [w:] Zrozumieć Słowiańszczyznę, red. M.Dąbrowska-Partyka, Kraków 2010
 9. Psychoterapia z udziałem tłumacza, „Przekładaniec” nr 21, 2010, s. 234-244
 10. Przekład poezji a poetyka historyczna przekładu. Problem tłumaczenia poezji modernistycznej na przykładzie wierszy Vladislava Petkovicia – Disa [w:] Slawistyka, nr 12
 11.  Religia w służbie agresji. Analiza pozycji Kościoła katolickiego w Polsce i w Chorwacji oraz Cerkwi Prawosławnej w Serbii w kontekście teorii ewolucyjnej Irenausa Eibl-Eibesfeldta [w:] Źródła europejskiej humanistyki, red. K.Korus, Kraków 2009

Tłumaczenia

 1. Marjan Ninčević, Człowiek jako droga Kościoła w procesie globalizacji (w:) Media i miłosierdzie na kanwie nauczania kard. Stanisława Dziwisza red. W. Misztal, R. Nęcek, tłum. K. Liber, K. Majdzik, Kraków 2016, str. 7-27
 2. Katarzyna Liber, Srdjan Papić, Moj tata. Przekład z polskiego na serbski opowiadania: Mój tata Błażeja Dzikowskiego, [w:] Kikinda short, Kikinda 2012
 3. Katarzyna Liber, Srdjan Papić, Rudnik soli Wieliczka, w przygotowaniu